PL EN
RESEARCH PAPER
Geobotanical affiliation of the Kamienica Nawojowska catchment based on floristic directional elements
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki, Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, Polska
 
 
Online publication date: 2024-01-30
 
 
Publication date: 2024-01-30
 
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2023; XXVIII(1): 23-34
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study is to determine the geobotanical affiliation of the Kamienica Nawojowska catchment area on the basis of the occurrence of species of the western and eastern floristic directional elements, which allow the location of this area in the appropriate section of the Carpathians. A list of species characteristic of the western and eastern directional elements was prepared, together with a list of localities. The greater number of western than eastern species indicates that this area belongs to the Western Carpathians.
 
REFERENCES (62)
1.
ADAMCZYK B. 1984. Rola gleby w kształtowaniu środowiska przyrodniczego terenów górskich. – Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjogra-ficznej Polskiej Akademii Nauk 12: 9–47.
 
2.
ALEXANDROWICZ S. W. 1971. Regional stratigraphy of the Miocene in the Polish part of the Fore-Carpathian Through. – Acta Geologica Academiae Scientiarum Hungaricae 15: 49–61.
 
3.
ALEXANDROWICZ Z. (red.). 1996. Geoochrona Beskidu Sądeckiego i Kotliny Sądeckiej. – Studia Naturae 42: 3–148.
 
4.
BRZEŹNIAK E. & CZEMERDA A. 2011. Klimat. – W: J. STASZKIEWICZ (red.), Przyroda Popradzkiego Parku Krajobrazowego, s. 37–46. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Stary Sącz.
 
5.
FLIS J. 1949. Jak powstała rzeźba Sądeczyzny. – Rocznik Sądecki 2: 3–51.
 
6.
FROEHLICH W. 1975. Dynamika transportu fluwialnego Kamienicy Nawojowskiej. – Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk 114: 1–122.
 
7.
JASIEWICZ A. 1965. Rośliny naczyniowe Bieszczadów Zachodnich. – Monographiae Botanicae 20: 1–338.
 
8.
KLIMASZEWSKI M. 1937. Morfologia i dyluwium doliny Dunajca od Pienin po ujście. – Wiadomości Służby Geograficznej 2: 1–54.
 
9.
KLIMASZEWSKI M. 1948. Polskie Karpaty Zachodnie w okresie dyluwialnym. – Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 7: 1–233.
 
10.
KOMORNICKI T., FIREK A., GONDEK W. & PARTYKA A. 1985. Charakterystyka gleb Karpat pod względem ich przydatności rolniczej. – Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich 26: 13–35.
 
11.
KONDRACKI J. 2009. Geografia regionalna Polski. s. 441. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
12.
KORNAŚ J. 1955. Charakterystyka geobotaniczna Gorców. – Monographiae Botanicae 3: 1–216.
 
13.
KORNAŚ J. & MEDWECKA-KORNAŚ A. 2002. Geografia roślin. s. 634. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
14.
KRUPA J. 1882. Przyczynek do florystyki roślin naczyniowych. – Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej Akademii Umiejętności 16: 205–214.
 
15.
KRYGOWSKI 1965. Beskidy: Średni (część wschodnia) – Wyspowy – Sądecki – Pogórze Rożnowskie i Ciężkowickie. s. 352. Sport i Turystyka, Warszawa.
 
16.
KRYGOWSKI W. 1967. Beskid Niski: Pogórze Ciężkowickie (część wschodnia) i Pogórze Strzyżowsko-Dynowskie (część zachodnia). s. 428. Sport i Turystyka, Warszawa.
 
17.
MACIASZEK W. 2011. Gleby. – W: J. STASZKIEWICZ (red.), Przyroda Popradzkiego Parku Krajobrazowego, s. 47–56. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Stary Sącz.
 
18.
MARGIELEWSKI W. 1997. Formy osuwiskowe pasma Jaworzyny Krynickiej i ich związek z budową geologiczną regionu. – Geologia 23(1): 45–102.
 
19.
MARGIELEWSKI W. 2011. Budowa geologiczna. – W: J. STASZKIEWICZ (red.), Przyroda Popradzkiego Parku Krajobrazowego, s. 27–36. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Stary Sącz.
 
20.
MATUSZCZYK A. 1993. Beskid Sądecki, Pasmo Jaworzyny Krynickiej wraz z Górami Leluchowskimi. Przewodnik monograficzny. s. 188. Repro-Tekst, Krynica.
 
21.
MATUSZKIEWICZ J. M. 1993. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski. – Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk 158: 1–107.
 
22.
MIREK Z. (red.). 2020. High mountain vascular plants of the Carpathians. Atlas of distribution. s. 406. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 
23.
MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., ZAJĄC A. & ZAJĄC M. 2020. Vascular plants of Poland an annotated checklist. s. 526. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 
24.
MOTYKA J. 1956. O niektórych rzadszych gatunkach roślin naczyniowych w okolicach Grybowa. – Fragmenta Floristica et Geobotanica 2(1): 3–26.
 
25.
NIKEL A. 2019a. Flora synantropijna Nowego Sącza (Polska południowa). Wykaz taksonów. – Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 26(1): 75–147.
 
26.
NIKEL A. 2019b. Uzupełnienia do flory roślin naczyniowych Nowego Sącza (Kotlina Sądecka, Polska południowa). – Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 26(2): 311–358.
 
27.
OKLEJEWICZ K. 1996. Charakterystyka geobotaniczna Dołów Jasielsko-Sanockich. – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne 27: 1–93.
 
28.
OKLEJEWICZ K. 2006. Distribution patterns of Rubus species (Rosaceae) in the eastern part of the Polish Carpathians. – Polish Botanical Studies 21: 1–98.
 
29.
OSZCZYPKO N. 1979. Budowa geologiczna północnych stoków Beskidu Sądeckiego między Dunajcem a Popradem, płaszczowina magurska. – Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 49: 293–325.
 
30.
OSZCZYPKO N. 1992. Zarys stratyfikacji płaszczowiny magurskiej. – W: N. OSZCZYPKO & W. ZUCHIEWICZ (red.), Przewodnik 63 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, s. 11–20. Wydawnictwo Instytutu Nauk Geologicznych PAN, Koninki.
 
31.
PAWŁOWSKA S. 1972. Charakterystyka statystyczna i elementy flory polskiej. – W: W. SZAFER & K. ZARZYCKI (red.), Szata roślinna Polski. 1, s. 129–206. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
32.
PAWŁOWSKI B. 1922. Ochrony godne zbiorowiska roślinne w powiecie Nowosądeckim. – Ochrona Przyrody 3: 35–42.
 
33.
PAWŁOWSKI B. 1925. Stosunki geobotaniczne Sądeczyzny. – Prace Monograficzne Komisji Fizjograficznej PAU 1: 1–342.
 
34.
PAWŁOWSKI B. 1950. Dodatki i sprostowania do flory Sądeczyzny. – Acta Societatis Botanicorum Poloniae 20(2): 501–511.
 
35.
PAWŁOWSKI B. 1962. Dodatki do flory Sądeczyzny. Cz. II. – Fragmenta Floristica et Geobotanica 8(2): 97–104.
 
36.
PAWŁOWSKI B. 1972. Szata roślinna gór polskich. – W: W. SZAFER & K. ZARZYCKI (red.), Szata roślinna Polski. 2, s. 189–252. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
37.
SIKORA W. 1970. Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej między Szymbarkiem ruskim a Nawojową. – Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 235: 5–122.
 
38.
SKIBA S. 1996. Pokrywa glebowa. – W: J. WARSZYŃSKA (red.), Karpaty polskie. Przyroda, człowiek, działalność, s. 69–77. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
39.
STARKEL L. 1969. Odbicie struktury geologicznej w rzeźbie polskich Karpat fliszowych. – Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 3: 61–71.
 
40.
STARKEL L. 1972. Charakterystyka rzeźby polskich Karpat (i jej znaczenie dla gospodarki ludzkiej). – Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich 10: 75–150.
 
41.
STASZKIEWICZ J. 1972. Dolnoreglowe rezerwaty leśne Beskidu Sądeckiego. – Ochrona Przyrody 37: 233–262.
 
42.
STASZKIEWICZ J. & WITKOWSKI Z. 1986. Ziemia Sądecka. s. 168. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 
43.
STAWOWCZYK K. 2010. Geobotaniczne aspekty i flora Pasma Radziejowej w Beskidzie Sądeckim. s. 278 + 166. Mskr. pracy doktorskiej, Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
44.
STAWOWCZYK K. 2017. Flora roślin naczyniowych Pasma Radziejowej w Beskidzie Sądeckim. s. 409. Polska Akademia Nauk – Komitet Biologii Organizmalnej, Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawa – Kraków.
 
45.
SZEWCZYK M. 2000. Zróżnicowanie florystyczne wschodniej części Beskidu Wyspowego ze szczególnym uwzględnieniem gatunków ginących i zagrożonych. s. 306. Mskr. pracy doktorskiej, Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
46.
ŚWIĘS F. 1966. Notatki florystyczne z Beskidu Niskiego. – Fragmenta Floristica et Geobotanica 12(2): 125–134.
 
47.
ŚWIĘS F. 1972. Geobotaniczna charakterystyka lasów na obszarze dorzecza górnego biegu Białej Dunajcowej w Beskidzie Niskim. Cz. IV. Lasy sosnowe. – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C 27: 233–245.
 
48.
TOWPASZ K. 1990. Charakterystyka geobotaniczna Pogórza Strzyżowskiego. – Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego 178: 7–242.
 
49.
TYC A. 2012. Fitogeografia i flora roślin naczyniowych południowej części Jaworzyny Krynickiej. s. 351 + 71. Mskr. pracy doktorskiej, Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
50.
WĘCŁAWIK S. 1969. Łabowa – dolina potoku Łabowiec – potok Uhryń – Kotów – Łabowa (Wycieczka nr 24). – W: R. URUNG (red.), Przewodnik Geologiczny po Zachodnich Karpatach Fliszowych, s. 223–247. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.
 
51.
WĘCŁAWIK S. 1983. Podział osadów wschodniej części sądeckiej strefy płaszczowiny magurskiej na przykładzie regionu Nawojowa – Tylicz. – Sprawozdanie z Postępów Komisji Naukowych PAN 27(2): 353–355.
 
52.
ZAJĄC A. 1978. Założenia metodyczne „Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce”. – Wiadomości Botaniczne 22(3): 145–155.
 
53.
ZAJĄC A. & ZAJĄC M. (red.). 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. s. 715. Nakładem Pracowni Chorologii Kompu-terowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
54.
ZAJĄC M. & ZAJĄC A. 2009. Elementy geograficzne rodzimej flory Polski. s. 94. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
55.
ZELEK R. 2018. Charakterystyka geobotaniczna i flora roślin naczyniowych zlewni Kamienicy Nawojowskiej ze szczególnym uwzględnieniem roślin użytecznych gospodarczo. s. 303 + 160. Mskr. pracy doktorskiej, Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
56.
ZEMANEK B. 1991. The phytogeographical division of the Polish East Carpathians. – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne 22: 81–119.
 
57.
ZEMANEK B. 2005. Element wschodni we florze i roślinności Bieszczadzkiego Parku Narodowego. – Roczniki Bieszczadzkie 13: 29–40.
 
58.
ZEMANEK B. 2009. Fitogeograficzne problemy Karpat. – Roczniki Bieszczadzkie 17: 43–58.
 
59.
ZIEMOŃSKA Z. 1973. Stosunki wodne w polskich Karpatach Zachodnich. – Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Przestrzennego Za-gospodarowania Polskiej Akademii Nauk 103: 1–127.
 
60.
ZIĘTARA T. 1983. Problematyka fizycznogeograficzna Kotliny Sądeckiej. – W: A. JELONEK (red.), Wybrane problemy geograficzne Sądecczyzny, s. 7–34. Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
61.
ZIĘTARA T. 2011. Położenie i rzeźba. – W: J. STASZKIEWICZ (red.), Przyroda Popradzkiego Parku Krajobrazowego, s. 13–26. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Stary Sącz.
 
62.
ZUCHIEWICZ W. 1985. Wykształcenie utworów czwartorzędowych w środkowej części dorzecza Dunajca. – Biuletyn Instytutu Geologicznego 348: 45–87.
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X
Journals System - logo
Scroll to top