PL EN

Dla Recenzentów

 
Zasady recenzowania stosowane przez Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica:

 • Redakcja zapewnia publikację dostarczonych artykułów naukowych, pod warunkiem, że zostały przygotowane w zgodności z zaleceniami zamieszczonymi w Przewodniku dla Autorów. Manuskrypty nieprzygotowane zgodnie z formalnymi wymogami redakcyjnymi będą zwracane Autorom bez poddawania ich ocenie merytorycznej.
 • Artykuły oceniane są pod względem merytorycznym przez Redaktora tematycznego i co najmniej dwóch niezależnych, anonimowych Recenzentów, afiliowanych w instytucjach innych niż instytucja Autora (-ów) publikacji.
 • Recenzje są jednostronne anonimowe (single blind review). Pomiędzy Autorami i Recenzentami nie może występować konflikt interesów.
 • Recenzenci zobowiązani są do zachowania poufności w zakresie informacji, do których uzyskali dostęp (wskazówki dla Recenzentów).
 • Recenzja jest sporządzana w formie pisemnej w oparciu o formularz recenzji zawierający kryteria kwalifikacji lub odrzucenia artykułu (formularz recenzji). Redakcja zapewnia Autorom szczegółowe zapoznanie się z uwagami Recenzentów.
 • Recenzja zakończona jest jednoznacznym wnioskiem o przyjęciu artykułu do publikacji bądź jego odrzuceniu.
 • W przypadku rozbieżnych recenzji lub kwalifikacji powoływani są dodatkowi Recenzenci.
 • Autorzy są zobowiązani do dokonania niezbędnych poprawek wskazanych przez Recenzentów. Autorzy powinni pisemnie, merytorycznie ustosunkować się do uwag Recenzenta (-ów).
 • Po otrzymaniu poprawionych manuskryptów, Redaktorzy tematyczni oceniają, czy wszystkie uwagi Recenzentów zostały uwzględnione przy poprawianiu tekstu. W przypadku stwierdzenia braków, manuskrypt jest odsyłany z prośbą o uzupełnienie.
 • W razie konieczności wykonania przez Autorów istotnych poprawek merytorycznych i znaczącego przeredagowania tekstu, dopuszcza się możliwość wykonania ponownej recenzji. W przypadku recenzji negatywnych praca zostaje odrzucona.
 • Redakcja na podstawie recenzji podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu do publikacji, konieczności naniesienia poprawek, zmian lub uzupełnień, względnie odrzuceniu zgłoszonego artykułu, o czym zostają poinformowani Autorzy.
 • Manuskrypty są edytowane pod kątem jak najlepszego ich odbioru przez czytelników, dlatego zastrzega się możliwość korekty redakcyjnej tekstu. Końcowa, przeredagowana wersja manuskryptu, przed jego opublikowaniem, jest przekazywana Autorowi korespondencyjnemu do akceptacji.
 • Czasopismo nie ujawnia nazwisk Recenzentów artykułów opublikowanych w poszczególnych zeszytach. Zbiorcza lista Recenzentów zamieszczana jest na stronie internetowej oraz w drugim zeszycie Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica z danego roku.
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X
Journals System - logo
Scroll to top