PL EN

Instrukcja dla Autorów

 
Zasady ogólne

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica jest czasopismem naukowym publikującym oryginalne prace z zakresu szeroko ujętej botaniki, w tym artykuły i notatki dotyczące systematyki i taksonomii, anatomii, cytologii i embriologii, fitogeografii, ekologii roślin i grzybów, związane z problematyką zmian i ochrony bioróżnorodności oraz z zakresu paleoekologii, archeobotaniki i historii botaniki. Przyjmowane są także prace przeglądowe, syntezy, polemiki, recenzje oraz wspomnienia. Prace publikowane są w języku polskim, przy czym każda z nich musi posiadać abstrakt i streszczenie w języku angielskim. Dwujęzyczne muszą być także podpisy pod rycinami (wraz z objaśnieniami) oraz tytuły i (zasadniczo) treść tabel.

Abstrakty i streszczenia powinny być napisane poprawnie pod względem językowym. Redakcja nie dokonuje żadnych przekładów. Artykuły ukazują się w trybie ciągłym on-line (ahead print), w dwóch zeszytach na rok. Wersja elektroniczna każdego zeszytu Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica jest wersją pierwotną (referencyjną).

Redakcja zapewnia przyjęcie dostarczonych materiałów pod warunkiem, że manuskrypt jest przygotowany w całkowitej zgodności z poniższymi zaleceniami. Prace nieprzygotowane zgodnie z wymogami redakcyjnymi będą zwracane autorom nawet bez poddawania ich formalnej ocenie merytorycznej.

Prace oceniane są pod względem merytorycznym przez redaktora tematycznego i dwóch anonimowych recenzentów spoza jednostki autora(-ów) pracy. Autor zostanie poinformowany w przeciągu trzech miesięcy, na podstawie pisemnej recenzji wykonanej w oparciu o formularz recenzji i zawierającej jednoznaczny wniosek, o przyjęciu pracy do publikacji lub jej odrzuceniu. Autor jest zobowiązany do dokonania niezbędnych poprawek wskazanych przez recenzentów. W przypadku rozbieżnych poglądów z recenzentem autor powinien pisemnie ustosunkować się do uwag recenzenta. Dopuszcza się możliwość wykonania ponownej recenzji po poprawkach autora. Raz do roku publikowana jest na stronie internetowej czasopisma zbiorcza lista recenzentów prac z obydwu zeszytów.

Manuskrypty są edytowane pod kątem jak najlepszego ich odbioru przez potencjalnego czytelnika, dlatego ingerencje redakcyjne mogą być czasami daleko idące. Jednakże przeredagowany manuskrypt jest przekazywany autorowi do akceptacji.

Zalecany skrót nazwy czasopisma: Fragm. Florist. Geobot. Polon.

Czasopismo realizuje politykę otwartego dostępu (Open Access) i jest indeksowane w następujących bazach: AGRO, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, EBSCO, Google Scholar, ICI Journals Master List/ICI World of Journals, Index Copernicus, WorldCat, Polish Scientific Journals Contents, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), CEON – Centrum Otwartej Nauki. Czasopismo znajduje się w punktowanym wykazie czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przygotowanie manuskryptu

Manuskrypt pracy należy przesłać do redakcji za pomocą elektronicznego systemu redakcyjnego (Editorial System – https://www.editorialsystem.com/ffgp), gdzie po zarejestrowaniu swojego konta, autor (korespondencyjny) zamieszcza pliki tekstowe i graficzne oraz ma wgląd w postęp prac redakcyjnych.

TEKST

Długość
Nie ma specjalnych ograniczeń co do długości zamieszczanych tekstów czy też liczby ilustracji, chociaż większe prace o objętości przekraczającej 30 stron mogą być przyjęte do publikacji dopiero po wcześniejszym uzgodnieniu z Redakcją.

Układ
Cały tekst powinien być napisany czcionką 12 pt (Times New Roman), z podwójną interlinią, w edytorze tekstu Word for Windows.
Pierwsza strona powinna zawierać: tytuł pracy i nazwisko(-a) autora(-ów); w przypadku prac zbiorowych należy wyraźnie zaznaczyć, z którym autorem Redakcja ma prowadzić korespondencję, a dalej:
Nazwisko, A. and Nazwisko, B. 2023. Tytuł w języku angielskim. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica X: xx–xx. Kraków. e-ISSN 2449-8890, ISSN 1640-629X.
Abstract: nie dłuższy niż 200 słów, przedstawiający zwięźle i treściwie główne tezy pracy i wyniki badań, obowiązkowo w języku angielskim.
Key words: 3–8 znaczących słów kluczowych w języku angielskim dla celów indeksacyjnych.
Inicjał imienia (imion), nazwisko, pełny adres z kodem pocztowym i nazwą kraju; e-mail.

Właściwy tekst pracy powinien zaczynać się na stronie drugiej. Co do stylu i układu pracy najlepiej wzorować się na najnowszych wydaniach Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. Nazwy łacińskie wszystkich taksonów muszą być pisane kursywą, zaś w alfabetycznych i systematycznych wykazach gatunków kursywą pogrubioną. Wcięcia nowych akapitów winny być znaczone tabulatorami, a nie spacjami.

Tytuły rozdziałów i nazwiska autorów cytowanych prac należy pisać w tekście podobnie jak w wykazie literatury – kapitalikami.

Ważne jest właściwe spacjowanie po znakach interpunkcyjnych. Należy stosować nawiasy okrągłe lub – w razie potrzeby – kwadratowe, a nie znaki łamania. Zaleca się stosowanie w tekście następujących skrótów: na oznaczenie rysunków i tabel – (Ryc. 1) i (Tab. 1); na oznaczenie długości lub szerokości geograficznej – dł./szer. geogr., w wykazie stanowisk – nazwisko(-a) zbieracza(-y) kursywą, np. leg. A. Kowalski. Przy pisaniu liczb dziesiętnych należy stosować przecinek (w streszczeniu angielskim – kropkę), np. 10,1; przy podawaniu wymiarów należy pisać – np. (2,8–)3,0–5,2(–6,9) lub (2–)3–5(–6).

Manuskrypty nienapisane według powyższych zaleceń będą zwracane autorom do poprawy.

Podziękowania zamieszcza się na końcu tekstu przed spisem literatury. Należy podać źródła finansowania badań i publikacji, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Informację o oryginalności publikacji i merytorycznym wkładzie poszczególnych autorów (autor koncepcji, założeń, metod, przeprowadzenia badań itp.) należy zaznaczyć w odpowiednich miejscach w systemie redakcyjnym. Autorzy powinni wypełnić, podpisać i przesłać oświadczenie dostępne w systemie
redakcyjnym na etapie wstępnej akceptacji pracy do publikacji.

W recenzjach należy podać: imię(-ona) autora(-ów) książki, pełny tytuł publikacji (wraz z podtytułem, jeśli istnieje), tytuł serii (o ile recenzowana pozycja wydawana jest w jej ramach), liczbę stron, rycin, fotografii, rodzaj oprawy, format (w cm), wydawcę, miejsce wydania oraz w miarę możności cenę. Należy też dodać numery ISBN lub ISSN, o ile omawiana pozycja je posiada.

Literatura
Odpowiedzialność za jej dokładne i pełne cytowanie spoczywa na autorach. Należy przestrzegać podstawowej zasady aby pozycje cytowane w tekście zostały umieszczone w spisie literatury i vice versa. Prace mające spis literatury opracowany niezgodnie w poniższymi zaleceniami będą zwracane autorom
w celu dokonania niezbędnych poprawek i uzupełnień.

Manuskrypty prac magisterskich i doktorskich cytuje się jako: mskr. pracy magisterskiej / doktorskiej z podaniem miejsca wykonania i przechowywania oraz w miarę możności liczbą stron, tabel i innych załączników.

Przy czasopismach należy podać jego pełny tytuł, serię (jeśli to konieczne), numer tomu oraz pierwszą i ostatnią stronę artykułu. Przy cytowaniu książek, po tytule (i podtytule, o ile istnieje) należy podać ogólną liczbę stron, wydawcę i miejsce wydania. Tytuły cytowanych prac należy podawać w języku, w którym
zostały napisane.

Poniższe przykłady cytowania literatury winny być pomocne przy przygotowaniu manuskryptu:

 • Bednarek H. 1984. Rozmieszczenie geograficzne wybranych gatunków reliktów glacjalnych mchów w Polsce. s. iii + 188. Mskr. pracy magisterskiej, Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Chater A. O. 1980. Carex L. – W: T. G. Tutin, V. H. Heywood, N. A. Burges, D. M. Moore, D. H. Valentine, S. M. Walters & D. A. Webb (red.), Flora Europaea. 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones), s. 290–323. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Conert H. J. 1987. Aira. – W: H. J. Conert, U. Hamann, W. Schultze-Motel & G. Wagenitz (red.), Gustav Hegi Illustrierte Flora von Mittel-Europa. 1(3/4), s. 295–302. Paul Parey, Berlin – Hamburg.
 • Grodzińska K. & Pancer-Kotejowa E. 1960. Flora Wzniesienia Gubałowskiego. – Monographiae Botanicae 11(1): 1–196.
 • Kosiba P. 1990. Pływacze Utricularia spp. rośliny ginące. – Chrońmy Przyrodę Ojczystą 46(2–3): 57–62.
 • Nowak J. & Tobolewski Z. 1975. Porosty polskie. Opisy i klucze do oznaczania porostów w Polsce dotychczas stwierdzonych lub prawdopodobnych. s. 1177. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa – Kraków.
 • Szafer W., Kulczyński S. & Pawłowski B. 1969. Rośliny polskie. Wyd. 3. s. xxviii + 1020. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Tacik T. 1971. Rodzina: Campanulaceae, Dzwonkowate. – W: B. Pawłowski & A. Jasiewicz (red.), Flora polska. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych. 12, s. 50–99. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa – Kraków.
 • Tsvelev N. N. 1976. Zlaki SSSR. s. 788. Izdatel’stvo „Nauka”, Leningrad.

Pozycje literatury w spisie powinny być ułożone według alfabetu, a w razie cytowania kilku prac tego samego autora, według roku wydania. W przypadku prac kilku autorów o kolejności decyduje porządek alfabetyczny, a nie chronologiczny oraz liczba autorów (praca dwóch autorów jest cytowana przed pracą trzech autorów itd.). Natomiast w tekście pracy nazwiska autorów powinny być cytowane w porządku chronologicznym, a nie alfabetycznym.

Zasady transliteracji tekstów pisanych cyrylicą powinny być oparte na Polskiej Normie PN ISO 9, obwiązującej od 1 lutego 2000 r. (Polański 2008. Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. s. 977. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa).

Streszczenie
Każda z prac musi posiadać streszczenie w języku angielskim (Summary). Zaleca się, aby Summary zredagowane było w formie syntetycznego skrótu pracy, jednak zawierającego wszystkie składowe pracynaukowej: wstęp z określony celem pracy, materiał i metody, wyniki, dyskusję oraz najważniejsze konkluzje i wnioski. Taka forma umożliwia dotarcie publikacji do międzynarodowego czytelnika. Fragmenty pracy w języku angielskim (Abstract, Summary) powinny zostać poddane korekcie językowej, co jest obowiązkiem Autorów. W przypadku rażących błędów językowych praca zostanie zwrócona do poprawy.

RYCINY I FOTOGRAFIE

Ryciny powinny być zamieszczone jako osobne pliki i zapisane w jednym z następujących formatów:
 • rysunek wektorowy (wykresy, diagramy, mapy) – CDR, PDF, AI, EPS, XLS, dopuszczalne też
  jako bitmapa TIF/PSD/PNG/JPG min. 600 dpi, należy stosować linie o grubości min. 0,25 pt (0,08 mm);
 • bitmapa (fotografie, skany) w kolorze (RGB) lub w skali szarości – JPG/TIF min. 300 dpi;
 • połączenie rysunku wektorowego z bitmapą – CDR, PDF lub TIF/PSD/JPG min. 600 dpi.

Powyższe rozdzielczości dotyczą rycin rozmiaru docelowego, publikowanego. Wielkość publikowanej ryciny zależy od jej treści i szczegółowości, a jej maksymalny wymiar może mieć 13,6 cm × 19,7 cm. Pliki w formacie JPG należy zapisywać z jak najmniejszą kompresją.

Fotografie kolorowe lub czarno-białe powinny być dobrej jakości, dobrze stonowane (skontrastowane) i numerowane jako ryciny. Podpisy do rycin i fotografii są dwujęzyczne i umieszczone na końcu tekstu oraz wprowadzone do systemu w odpowiednim miejscu.

Tabele

Tabele należy zapisać każdą w osobnym pliku w jednym z następujących formatów:
DOC (Word for Windows), XLS (Excel).

Uwaga: Pisząc w edytorze Word tabele, należy używać funkcji dotyczących tworzenia tabel, tzn. każda dana musi być umieszczona w osobnej kolumnie i wierszu wygenerowanym przez program, a nie przez naciskanie klawisza „enter” lub „spacja”.

Objaśnienia w tabelach powinny być dwujęzyczne. Druk dużych tabel, zwłaszcza fitosocjologicznych, należy wcześniej uzgodnić z Redakcją. W tabelach fitosocjologicznych zaleca się zamieszczać nie więcej niż 20 zdjęć. Wszystkie gatunki sporadyczne oraz wszelkie dodatkowe objaśnienia należy umieszczać pod tabelą.

KOSZTY PUBLIKACJI

Publikowanie w czasopiśmie Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica jest bezpłatne, artykuły są udostępniane on-line na zasadach „open access”. W publikacji możliwe jest zamieszczenie większej liczby rycin (np. dobrej jakości fotografii).
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X
Journals System - logo
Scroll to top