PL EN
PRACA ORYGINALNA
Flora synantropijna zlewni Kamienicy Nawojowskiej (Kotlina Sądecka, Beskid Niski, Beskid Sądecki). Część 1. Archeofity
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki, Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, Polska
 
 
Data publikacji online: 08-07-2024
 
 
Data publikacji: 08-07-2024
 
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2024; XXIX(1): 3-12
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
The paper presents a list of 82 archaeophytes found in the Kamienica Nawojowska catchment area during field research in 2013–2023 (using the ATPOL cartogram method) and reported in the literature. The list includes data on distribution, frequency of occurrence, habitats occupied and literature data for each taxon.
 
REFERENCJE (31)
1.
BERDAU F. 1890. Flora Tatr, Pienin i Beskidu Zachodniego. s. 827. Kasa Mianowskiego, Warszawa.
 
2.
CABALSKA M. 1969. Pradzieje powiatu nowosądeckiego. – Rocznik Sądecki 10: 103–143.
 
3.
CABALSKA M. 1992. Pradzieje na tle przedhistorycznego osadnictwa Sądecczyzny. – W: F. KIRYK (red.), Dzieje miasta Nowego Sącza. 2, s. 37–38. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa – Kraków.
 
4.
HERBICH F. 1834. Reise-Bericht. Botanischer Ausflug in die galizisch-karpatischen Alpendes Sandezer Kreises. – Allgemeine Botanische Zeitung 36: 561–576.
 
5.
JANOTA-STRAMA A. 2013. Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej. Dzieje rodu. s. 418. Wydawnictwo DiG, Warszawa.
 
6.
KOŁODZIEJSKI S., PARCZEWSKI M., RYDLEWSKI J. & VALDE-NOWAK P. 1982. Dzieje osadnictwa w Pieninach od czasów najdawniejszych do połowy XIV wieku. – W: K. ZARZYCKI (red.), Przyroda Pienin w obliczu zmian. – Studia Naturae, Seria B 30: 403–421.
 
7.
KORNAŚ J. & MEDWECKA-KORNAŚ A. 2002. Geografia roślin. s. 634. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
8.
KOWALSKA-LEWICKA A. 1980. Hodowla i pasterstwo w Beskidzie Sądeckim. s. 172. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław.
 
9.
MADYDA-LEGUTKO R. 1996. Zróżnicowanie kulturowe polskiej strefy beskidzkiej w okresie lateńskim i rzymskim. – Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego 304(1): 1–166.
 
10.
MADYDA-LEGUTKO R. & TUNIA K. 1977. Wstępne badania z Moszczenicy Wyżnej, woj. nowosądeckie, stan. A. – Acta Archaeologica Carphatica 17: 181.
 
11.
MATUSZCZYK A. 1993. Beskid Sądecki, Pasmo Jaworzyny Krynickiej wraz z Górami Leluchowskimi. Przewodnik monograficzny. s. 188. Repro-Tekst, Krynica.
 
12.
MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., ZAJĄC A. & ZAJĄC M. 2020. Vascular plants of Poland. An annotated checklist. s. 526. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 
13.
NIKEL A. 2002. Gatunki rzadkie, zagrożone i chronione w Nowym Sączu (Polskie Karpaty Zachodnie). – Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 9: 135–140.
 
14.
NIKEL A. 2019. Flora synantropijna Nowego Sącza (Polska południowa). Wykaz taksonów. – Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 26(1): 75–147.
 
15.
NOWIŃSKI M. 1962. Nowe zapiski florystyczne z Sądeczyzny. – Fragmenta Floristica et Geobotanica 8(2): 105–111.
 
16.
PAWŁOWSKI B. 1925. Stosunki geobotaniczne Sądeczyzny. – Prace Monograficzne Komisji Fizjograficznej PAU 1: 1–342.
 
17.
REINFUSS R. 1990. Śladami Łemków. s. 151. Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa.
 
18.
RUTKOWSKA-PŁACHCIŃSKA A. 1961. Sądecczyzna w XIII i XIV wieku. Przemiany gospodarcze i społeczne. s. 188. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław.
 
19.
SIERADZKI H. 1869. Zapiski fizyograficzne z wycieczki odbytej w czasie wakacyj w roku 1868. – Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej Akademii Umiejętności 3: 31–40.
 
20.
STASZKIEWICZ J. & WITKOWSKI Z. 1986. Ziemia Sądecka. s. 168. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 
21.
TUNIA K. 1980. Archeologiczne zdjęcie terenu dorzecza Kamienicy. – Acta Archaeologica Carphatica 20: 121–127.
 
22.
WOŁOSZCZAK E. 1895. Zapiski florystyczne z Karpat Sądeckich. – Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej Akademii Umiejętności 30: 1–33.
 
23.
ZAJĄC A. 1978. Założenia metodyczne „Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce”. – Wiadomości Botaniczne 22(3): 145–155.
 
24.
ZAJĄC A. 1979. Pochodzenie archeofitów występujących w Polsce. – Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego 29: 1–213.
 
25.
ZAJĄC A. 1983. Studies on the origin of archaeophytes in Poland. Part I. Methodical considerations. – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne 11: 87–107.
 
26.
ZAJĄC A. 1987a. Studies on the origin of archaeophytes in Poland. Part II. Taxa of Mediterranean and Atlantic-Mediterranean origin. – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne 14: 7–49.
 
27.
ZAJĄC A. 1987b. Studies on the origin of archaeophytes in Poland. Part III. Taxa of Irano-Turanian, Euro-Siberian-Irano-Turanian and Mediterranean-Irano-Turanian origin. – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne 15: 93–129.
 
28.
ZAJĄC A. 1988. Studies on the origin of archaeophytes in Poland. Part IV. Taxa of Pontic-Pannonian, Mediterraneo-South Asiatic, South Asiatic and Middle European origin. Archaeophyta anthropogena. Archaeophyta resistentia. Archaeophytes of unknown origin. – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne 17: 23–51.
 
29.
ZAJĄC A. & ZAJĄC M. (red.). 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. s. 715. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
30.
ZAJĄC A. & ZAJĄC M. 2011. Metodological problems in distinguishing the group of archaeophytes. – W: Z. KĄCKI & E. STEFAŃSKA-KRZACZEK (red.), Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej. – Acta Botanica Silesiaca 6: 55–62.
 
31.
ŻAKI A. 1969. A jednak Podegrodzie. – Rocznik Sądecki 10: 163–167.
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X
Journals System - logo
Scroll to top