PL EN
PRACA ORYGINALNA
Flora synantropijna zlewni Kamienicy Nawojowskiej (Kotlina Sądecka, Beskid Niski, Beskid Sądecki). Część 2. Kenofity
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki, Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, Polska
 
 
Data publikacji online: 08-07-2024
 
 
Data publikacji: 08-07-2024
 
 
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2024; XXIX(1): 13-25
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
The paper contains information on the distribution and habitat preferences of 106 kenophytes found in the Kamienica Nawojowska catchment area during field research conducted in 2013–2023. The research was carried out using the ATPOL cartogram method.
 
REFERENCJE (37)
1.
BERDAU F. 1890. Flora Tatr, Pienin i Beskidu Zachodniego. s. 827. Kasa Mianowskiego, Warszawa.
 
2.
HANTZ J. 1979. Rodzaj Oxalis L. w Polsce. – Fragmenta Floristica et Geobotanica 25: 65–112.
 
3.
HERBICH F. 1834. Reise-Bericht. Botanischer Ausflug in die galizisch-karpatischen Alpendes Sandezer Kreises. – Allgemeine Botanische Zeitung 36: 561–576.
 
4.
ILSE H. 1868. Noch eine Karpaten-Reise. – Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg 10: 1–37.
 
5.
JANOTA-STRAMA A. 2013. Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej. Dzieje rodu. s. 417. Wydawnictwo DiG, Warszawa.
 
6.
KORNAŚ J. 1968. Prowizoryczna lista nowych przybyszów (kenofitów) zadomowionych w Polsce. – Materiały Zakładu Fitosocjologii Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego 25: 43–53.
 
7.
KORNAŚ J. 1977. Analiza flor synantropijnych. – Wiadomości Botaniczne 21(2): 85–91.
 
8.
KORNAŚ J. & MEDWECKA-KORNAŚ A. 2002. Geografia roślin. s. 634. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
9.
KOWALCZYK T. 2016. Flora roślin naczyniowych i stosunki fitogeograficzne Pogórza Leskiego. s. 223. Mskr. pracy doktorskiej, Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
10.
KOWALSKA-LEWICKA A. 1980. Hodowla i pasterstwo w Beskidzie Sądeckim. s. 172. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław.
 
11.
MATUSZCZYK A. 1993. Beskid Sądecki, Pasmo Jaworzyny Krynickiej wraz z Górami Leluchowskimi. Przewodnik monograficzny. s. 188. Repro-Tekst, Krynica.
 
12.
MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., ZAJĄC A. & ZAJĄC M. 2020. Vascular plants of Poland. An annotated checklist. s. 526. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 
13.
NIKEL A. 2002. Gatunki rzadkie, zagrożone i chronione w Nowym Sączu (Polskie Karpaty Zachodnie). – Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 9: 135–140.
 
14.
NIKEL A. 2019. Flora synantropijna Nowego Sącza (Polska południowa). Wykaz taksonów. – Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 26(1): 75–147.
 
15.
NOBIS M. & NOBIS A. 2010. Rzadkie i rozprzestrzeniające się gatunki roślin naczyniowych na terenach kolejowych wschodniej części polskich Karpat i ich przedpola. – Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 17(2): 275–285.
 
16.
OKLEJEWICZ K. 1996. Charakterystyka geobotaniczna Dołów Jasielsko-Sanockich. – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne 27: 1–93.
 
17.
PAWŁOWSKI B. 1925. Stosunki geobotaniczne Sądeczyzny. – Prace Monograficzne Komisji Fizjograficznej PAU 1: 1–342.
 
18.
PAWŁOWSKI B. 1950. Dodatki i sprostowania do flory Sądeczyzny. – Acta Societatis Botanicorum Poloniae 20(2): 501–511.
 
19.
PRZYBOŚ K. 1995. Dzieje Karpat Polskich. – W: J. WARSZYŃSKA (red.), Karpaty polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność, s. 147–168. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
20.
REINFUSS R. 1990. Śladami Łemków. s. 151. Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa.
 
21.
ROTHMALER W. 2011. Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Grundband. s. 223. Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg, Berlin.
 
22.
RUTKOWSKA-PŁACHCIŃSKA A. 1961. Sądecczyzna w XIII i XIV wieku. Przemiany gospodarcze i społeczne. s. 188. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław.
 
23.
SIERADZKI H. 1869. Zapiski fizyograficzne z wycieczki odbytej w czasie wakacyj w roku 1868. – Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej Akademii Umiejętności 3: 31–40.
 
24.
STASZKIEWICZ J. 1968. Przyczynek do poznania flory Sądeczyzny. – Fragmenta Floristica et Geobotanica 14(2): 157–159.
 
25.
STAWOWCZYK K. 2017. Flora roślin naczyniowych Pasma Radziejowej w Beskidzie Sądeckim. s. 409. Polska Akademia Nauk – Komitet Biologii Organizmalnej, Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawa – Kraków.
 
26.
SZEWCZYK M. 2000. Zróżnicowanie florystyczne wschodniej części Beskidu Wyspowego ze szczególnym uwzględnieniem gatunków ginących i zagrożonych. s. 306. Mskr. pracy doktorskiej, Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
27.
TOKARSKA-GUZIK B. 2005. The establishment and spread of alien plant species (kenophytes) in Poland. s. 192. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice.
 
28.
TOKARSKA-GUZIK B., DAJDOK Z., ZAJĄC M., ZAJĄC A., URBISZ A., DANIELEWICZ W. & HOŁDYŃSKI C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. s. 197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.
 
29.
TOWPASZ K. 1974. Rośliny naczyniowe południowo-wschodniej części Beskidu Wyspowego. Cz. I. – Monographiae Botanicae 46: 3–109.
 
30.
TOWPASZ K. 1975. Rośliny naczyniowe południowo-wschodniej części Beskidu Wyspowego. Cz. II. – Monographiae Botanicae 48: 3–144.
 
31.
TYC A. 2012. Fitogeografia i flora roślin naczyniowych południowej części Jaworzyny Krynickiej. s. 351 + 71. Mskr. pracy doktorskiej, Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
32.
ZAJĄC A. 1978. Założenia metodyczne „Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce”. – Wiadomości Botaniczne 22(3): 145–155.
 
33.
ZAJĄC A. & ZAJĄC M. (red.). 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. s. 715. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
34.
ZAJĄC A. & ZAJĄC M. (red.). 2015. Rozmieszczenie kenofitów w Karpatach polskich i na ich przedpolu. s. 304. Nakładem Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
35.
ZAJĄC A., ZAJĄC M. & TOKARSKA-GUZIK B. 1998. Kenophytes in the flora of Poland: list, status and origin. – Phytocenosis 10 (N. S.), Supplement Cartografia Geobotanica 9: 107–116.
 
36.
ZELEK R. 2018. Charakterystyka geobotaniczna i flora roślin naczyniowych zlewni Kamienicy Nawojowskiej ze szczególnym uwzględnieniem roślin użytecznych gospodarczo. s. 303 + 160. Mskr. pracy doktorskiej, Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
37.
ZELEK R. 2023. Carex crawfordii (Cyperaceae) – nowy gatunek dla flory Polski. – Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 28(2): 155–161.
 
eISSN:2449-8890
ISSN:1640-629X
Journals System - logo
Scroll to top